Výsledky přijímacího řízení 2020

– v přiloženém souboru najdete seznamy přijatých uchazečů

seznam přijatých uchazečů denní studium 2020-21

seznam přijatých uchazečů dálkové studium 2020-21

Informace pro žáky

Na základě rozhodnutí ředitelky školy pokračuje od 8. 6. 2020 – 26. 6. 2020 distanční výuka pro žáky 1. – 3. ročníku na škole TRIVIS – SŠV Prostějov. Žáci mají možnost v této době využívat konzultační hodiny pedagogů ve škole po předchozí individuální domluvě s pedagogem. Konzultace je možná i formou telefonu, mailu, programu Bakalář či Google meet.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude předáno dne 26. 6. 2020 v době od 8:00 – 12:00 hod. na základě předchozí domluvy s třídním učitelem (žáci budou do školy pozváni po skupinách – tj. do 15 osob).

Mgr. Anna Zedníková
ředitelka TRIVIS – SŠV Prostějov

Přijímací zkoušky 8. 6. 2020, časový rozpis

Aktualizované pokyny a kritéria přijímacího řízení 2020 – denní studium

Aktualizované pokyny a kritéria přijímacího řízení 2020 dálkové studium

Termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 8. 6. 2020 

Časový harmonogram:

jednotné zkušební schéma 2020

– náhradní termín JPZ – 23. 6. 2020

– vyhlášení výsledků zkoušky do 7 dnů

– termín podpisů smluv pro přijaté uchazeče od 22. 6. 2020 (konkrétní den a čas přijde spolu s pozvánkou k podpisu smlouvy)

 

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE
2019/2020


V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy, a následné vyhlášení nouzového stavu, připravilo MŠMT zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb.

Tento zákon tedy upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy z důvodu, že původní termíny předpokládané školským zákonem
jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné. Účinnosti tento zákon nabyl dnem publikace ve Sbírce zákonů, celý text zákona najdete na stránkách MŠMT.

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.


Obsah a forma přijímací zkoušky
Z důvodu, aby byla v co největší míře zachována již dříve nastavená a vyhlášená pravidla, tedy aby se uchazečům pravidla neměnila, zůstávají obsah i forma přijímací zkoušky zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve
stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně).

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále též „Centrum“) výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Vyhodnocování přijímací zkoušky
Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Centrum. Škola odešle Centru ještě v den konání jednotné přijímací zkoušky naskenované testy s tím, že Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.
Škola má pak 1 den na to, aby určila výsledné pořadí uchazečů a zveřejnila seznam s výsledky uchazečů, což má za cíl urychlit délku trvání přijímacího řízení tak, aby uchazeči znali výsledky v co nejkratším možném termínu.

Odevzdání zápisového lístku
Úprava pro zápisový lístek je obdobná jako ve školském zákoně s tím, že lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín).
Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Hodnocení žáků za druhé pololetí šk.r. 2019/2020

Pokyn ředitelky školy k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Maturitní zkoušky – termíny + rozpis ústních zkoušek

Rozpis žáků – ústní část MZ – žáci dle časů

Odborná písemná maturitní práce proběhne v pondělí 25. 5. 2020 od 8:00 hodin.

PÍSEMNÁ ODBORNÁ_DOZORY_SEZNAMY – rozdělení do učeben

Didaktické testy proběhnou:

1. 6.  – 8:00 hod matematika, 13:00 hod anglický jazyk

2. 6. – 8:00 hod český jazyk a literatura, 13:00 hod německý jazyk

Ústní část maturitní zkoušky od 9. 6. – přesný harmonogram rozpisu jednotlivých dnů a žáků bude zveřejněn

prilohy_jednotne_zkusebni_schema

– dne 13.5. vám byly odeslány pozvánky k maturitní zkoušce (na vámi uvedené emailové adresy)

Rozpis konzultací pro maturitní ročníky od 11. 5. a od 18.5.

rozpis – maturanti – příprava k MZ od 18.5.

rozpis – maturanti – příprava k MZ od  11.5.

Pokyn ředitelky k realizaci nařízených opatření

cestne-prohlaseni

Maturitní zkoušky 2020 – nové informace

Kdy bude maturitní zkouška zahájena


Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1.června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách.
Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020 (platí nicméně, že konkrétní termín zkoušek
bude záležet na tom, kdy pominou mimořádná opatření a bude opět povolena osobní přítomnost žáků ve středních školách).

Termíny, které nemohou být v mezidobí naplněny vůbec nebo s obtížemi (například odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. března), budou posunuty.


Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

Kdo bude konat maturitní zkoušku

S ohledem na skutečnost, že nouzový stav byl vyhlášen v průběhu 2. pololetí, není možné aplikovat ta ustanovení, která počítají s tím, že maturitní zkoušku může dělat žák, který úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. K maturitní zkoušce tak bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se
školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Jedná se o žáky, kteří podali přihlášku “k prvnímu pokusu“, i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní zkoušku maturitní zkoušky.

Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání maturitní zkoušky a otázku jeho vydávání MŠMT řeší společně s otázkou vydávání vysvědčení ve všech druzích škol.

O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy informovat.

Z čeho se maturitní zkouška bude skládat
Pro maturitní zkoušku konanou podle tohoto zákona platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona.

Výjimkou je však to, že ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.
Žák tedy bude konat maturitní zkoušku z těch zkoušek ze zkušebních předmětů společné části a zkoušek profilové části, které uvedl ve své přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud má žák na základě podané přihlášky v jarním zkušebním období skládat v rámci opravné nebo náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky pouze dílčí část společné části konanou formou písemné práce, pak tuto část nekoná a platí, že se mu výsledná známka ze zkoušky
z českého jazyka či cizího jazyka společné části maturity bude počítat pouze z výsledku didaktického testu a ústní zkoušky, přičemž konkrétní poměr stanoví vyhláška.
Co se týče rozsahu vědomostí a dovedností společná část maturitní zkoušky, které se budou maturitní zkouškou ověřovat, pro ně i nadále platí, že vyplývají z již vydaných katalogů podle § 78a školského zákona. Zde se tedy nic nemění.

 

Náhradní způsob vykonání maturitní zkoušky
Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně MŠMT k němu přistoupilo s ohledem na jistotu maturantů a jejich dalšího profesního života (ať už přijímacího řízení na VŠ či návazností na trh práce).

Podmínkou pro to, aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je podání úplné přihlášky k maturitní zkoušce v souladu se školským zákonem a skutečnost, že žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.

Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho komisionálně přezkoušet. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Takovému žákovi se nicméně dává možnost opakovat ročník, pokud o to požádá. Takovou žádost musí neúspěšný žák podat ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy.
Samotné hodnocení na maturitním vysvědčení pak škola provede tak, že zprůměruje známky z obsahově shodných předmětů nebo předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky
(bude se týkat zejména odborných předmětů či praktické zkoušky), na třech posledních vysvědčeních žáka, na kterých tyto předměty figurují.

Podrobnosti pro situaci, kdy by bylo v krajním případě nutné přistoupit k vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem, stanoví ministerstvo v prováděcím právním
předpise. Tento předpis ministerstvo vydá v případě, že vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem bude vzhledem k vývoji situace relevantně zvažovaná varianta.
Do vysvědčení, ze kterých se budou vypočítávat známky na maturitní vysvědčení, se logicky nemůže počítat vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku, neboť žáci v současné době nemají standardní možnosti hodnocení výsledků svého vzdělávání. To však neplatí pro ty žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, případně opakují zkoušku na základě rozhodnutí o přezkoumání maturitní zkoušky, tito žáci získali vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku za běžných podmínek a není tedy důvod, proč jim jej nezapočítat.

Mimořádné opatření – uzavření škol

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

– opatření se týká i dálkového studia

– žáci, kteří využívají služeb stravování školní jídelny Švehlovy SOŠ, byli plošně odhlášeni

– úřední hodiny vždy ve středu od 9:00 – 13:00 hodin

  • výuka probíhá formou distančního studia – žáci pracují z domova na zadaných úkolech, konkrétní úkoly posílají vyučijící na společný email tířdy,  každá třída má zřízen třídní email

Školní zájezd – FRANCIE 12.10. -15.10. ZRUŠENO!

Plánovaný zájezd byl bohužel kvůli mimořádným opatřením prozatím ZRUŠEN!!!

vedoucí zájezdu: Mgr. Karolína Mlčochová

k.mlcochova@trivis.cz

t: 732 190 260

Pochod branné zdatnosti TRIVIS Jihlava

 

Maturitní ples třídy 4. A a 4. B dne 31.1.2020