Pro uchazeče

Pro uchazeče

 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou ve středu 13.12.2023 od 12 do 17 hodin a ve středu 24. 1. 2024 od 12 do 17 hodin (nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoli v průběhu školního roku navštívit)

Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění:

 • ve  veřejné správě (státní správě a samosprávě),
 • speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí ČR),
 • ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání:

 • na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu „Prevence kriminality“ a „Krizové řízení“,
 • na Vyšší odborné škole TRIVIS Jihlava – ve vzdělávacím programu „Bezpečnost silniční dopravy“
 • na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

Příjímací řízení pro školní rok 2024/2025

Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je  60.

Přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy a potvrzení lékaře o zdravotním stavu je nutno doručit TRIVIS-SŠV Prostějov,s.r.o. do  20. 2. 2024.

1.kolo přijímacího řízení:

1. termín:  12. 4. 2024

2. termín:  15. 4. 2024

náhradní termíny: 29. 4. a 30. 4. 2024

 • přijímací řízení proběhne dle platné legislativy MŠMT – kritéria budou vyhlášena do 31. 1. 2024

 


ŠKOLNÉ

 • pro 4letou denní formu vzdělávání – 1840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31.lednu a 30.červnu příslušného školního roku.


Bankovní spojení pro platbu školného – 202 183 466/0300 – variabilní symbol je číslo vaší smlouvy


Prospěchové stipendium

 • od školního roku 2014/15 škola poskytuje prospěchové stipendium pro žáky s průměrem do 1,5 (prospěl s vyznamenáním)
 • výše je stanovena na 2 000,- Kč za školní rok