Zapojení školy v rámci IKAPOK II.

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAPOKII)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

Fyzická realizace: 1. 11. 2020 – 30. 11. 2023 /37 měsíců/

Realizátor projektu a příjemce dotace: Krajský úřad Olomouckého kraje

Klíčové aktivity projektu:
KA1: Řízení projektu
KA2: Podpora rozvoje gramotností
KA3: Podpora polytechnického vzdělávání
KA4: Zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka
KA5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
KA6: Kariérové poradenství
KA7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů – Mobility

Anotace projektu: Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích
ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.
Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.
Projekt navazuje klíčovými aktivitami KA1-3 na projekt „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ (IKAP I), r. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375, realizovaný v období 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020 partnerem s finančním příspěvkem – Centrem uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje (CUOK).