Zapojení školy v rámci IKAP OK

Název projektu: Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Číslo a název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_16_034 pro Implementaci krajských akčních plánů v prioritní ose 3OP.

Projekt má vazbu na Krajský akční plán Olomouckého kraje.

Realizátor projektu: Krajský úřad Olomouckého kraje

Generální partner s finanční spoluúčastí: Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
/zkráceně CUOK/, které je zájmovým sdružením právnických osob – 26 středních a vyšších odborných škol v kraji. Důvodem zapojení tohoto partnera je především odborná způsobilost členů tohoto sdružení pro realizaci projektu.

Předmětem projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“ je podpora intervencí naplánovaných v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

Cílem projektu je vytvoření 14 center kolegiální podpory /CKP/, jejichž součásti budou krajské metodické kabinety /KMK/. Zřízení center kolegiální podpory bude představovat posun v oblasti polytechnického vzdělávání pro jednotlivé zapojené školy (SŠ a VOŠ, ZŠ), i pro rozvoj celého Olomouckého kraje. Dojde k síťování SŠ i ZŠ. Dojde k vytvoření doposud chybějících odborných KMK, které jsou potřebné pro další rozvoj polytechnického vzdělávání v kraji. Síťováním bude navázána efektivní spolupráce mezi zapojenými školami.

CKP bude spolupracovat v rámci Olomouckého kraje také na rozvoji gramotností a podporovat nadané žáky a aplikované pohybové aktivity pro žáky s handicapem se SVP. Zavedením metodické podpory pro rozvoj aplikovaných pohybových aktivit v oblasti povinného vzdělávání a volnočasových aktivit dojde k harmonickému rozvoji žáků v oblastech socializace, fyzické a psychické kondice!

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění spolupráce pedagogů SŠ i ZŠ, předávání a sdílení zkušeností v gramotnostech včetně zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání s výhledem na kvalitní uplatnění absolventů na trhu práce. Pro pedagogické pracovníky projekt přinese zkvalitnění výukových metod a zvýšení odborné kvalifikace formou zaškolení v práci s nejnovějšími technologiemi a zařízeními odborných učeben, laboratoří a dalších odborných pracovišť. Žáci ZŠ budou proaktivně motivováni ke směřování budoucího zaměření studia v přírodovědeckých a technických oborech prostřednictvím úzké spolupráce s odborně zaměřenými SŠ.

Termíny realizace projektu

Zahájení projektu: 1. 11. 2017

Předpokládané zahájení realizace klíčových aktivit K2 – K4: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 10. 2020

Projekt obsahuje 4 klíčové aktivity, které se budou realizovat v centrech kolegiální podpory s  krajskými metodickými kabinety:

KA1 Řízení projektu

KA2 Gramotnosti (čtenářská, matematická včetně finanční, digitální)

KA3 Podpora polytechnického vzdělávání

KA4 Společné vzdělávání (podpora nadání a metodiky aplikovaných pohybových aktivit)