Přednášky a besedy

Holocaust v dokumentech

Pondělí 12. 2. 2018, 9-12 hod       (1. A, 1. B)

 1. Workshop:Holocaust v dokumentech

(analýza dokumentů reprezentující pět fází holocaustu)

2. Beseda s pamětníkem koncentračního tábora Terezín 

Ing. Pavel Fried

Ing. Pavel Fried se narodil 13. června 1930 v Třebíči. Pochází z židovské rodiny třebíčského obchodníka. Po zavedení norimberských zákonů se rodiny dotkla protižidovská opatření – arizace obchodu, vyloučení ze školy, ztráta občanských práv. Stejně jako jeho rodiče a starší sestra, byl i Pavel Fried deportován do Terezína. Odjel v květnu 1942 a strávil zde tři roky, až do 8. května 1945, kdy byl Terezín osvobozen. Sestra s manželem zahynuli v březnu 1944 v Osvětimi, rodiče a pamětník jako jediní z rozvětvené rodiny válku přežili. Po návratu do Třebíče se otci vrátil obchod, ale v roce 1949 ho o něj připravili komunisté. Pavel Fried nastoupil v roce 1946 ke studiu Průmyslové školy strojní v Brně, po jejím absolvování v Brně zůstal a našel si zaměstnání jako konstruktér. V roce 1951 narukoval k Pomocným technickým praporům, pracoval na stavbě letišť. Po dvou a půl letech vojny byl propuštěn do civilu a vrátil se do zaměstnání. Při práci vystudoval vysokou školu, obor organizace a řízení na Vysokém učení technickém v Brně, a v roce 1968 promoval na inženýra. V době Pražského jara byl jmenován ekonomickým náměstkem. To vydrželo jen do roku 1972, kdy byl po souvislosti s normalizací funkce zbaven. Po roce 1989 založili s kolegy soukromou firmu a Pavel Fried se stal jejím ředitelem. Souběžně se začal angažovat v aktivitách Rotary Clubu a později také brněnské Židovské obce. Čtyři roky byl členem jejího představenstva, poté osm let vykonával funkci předsedy Židovské obce v Brně.                                         (Český rozhlas)

 

http://www.pametnaroda.cz/search?query=Pavel+Fried

http://www.centropa.org/biography/pavel-fried (AJ)

vedoucí akce: Mgr. Klára Smékalová


Čtvrtek 13. 3. 2014 – Beseda – MĚSTSKÁ POLICIE

První ročník, učebna U1, 12:30 – 14:00.

Mgr. Marta Zatloukalová


Úterý 11. 3. 2014 – třídy 1A, 2A, kino Metro

Lidská sexualita – Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc.

Problémové situace v době dospívání a sexuality

MUDr. Zvěřina uskutečnil přednášku o lidské sexualitě, proložil ji zajímavými zkušenostmi ze své praxe a velkou část besedy pak odpovídal na otázky žáků.

Ing.Mgr. Petr Koláček, Mgr. Marta Zatloukalová


Středa 5. 2. 2014 – beseda na Úřadu práce v Prostějově pro žáky čtvrtých ročníků.

Cíl akce:  Poskytnout žákům čtvrtých ročníků přehled informací a kontaktů užitečných při hledání zaměstnání a pomaturitního studia, poradit se sestavováním CV a motivačních dopisů, obeznámit s průběhem přijímacích pohovorů a další poradenskou činností poskytovanou ÚP.

Obecné informace byly doplněny konkrétními údaji vztahujícími se na specifika zaměření školy a úspěšnost absolventů loňského maturitního ročníku Trivis PV. Žáci dostali důležité informace, kontakty a vzory v tištěné podobě. Po přednášce byl poskytnut prostor na dotazy, které byly zodpovězeny.

Mgr. Blanka Novotná, Bc. Karolína Sigmundová


Čtvrtek 16. 1. 2014 – beseda s podpraporčíkem Kořínkem z PČR pro žáky 1. až 3. ročníku.

Probírané a prezentované tematické okruhy:

Doprava, šikana, osobní bezpečnost a cizí lidé, alkohol a jiné drogy, nástrahy kyberprostoru, trestní odpovědnost dětí a mládeže

Mgr. Marta Zatloukalová


Čtvrtek 12. 12. 2013 – přednáška o dobrovolnických organizacích a možnostech programů vhodných pro absolventy SŠ.

Cíl akce – zprostředkovat žákům čtvrtého ročníku kontakt s dobrovolnickými organizacemi, dobrovolníky a možnostmi seberealizace v programech a organizacích blízkých jejich středoškolskému oboru.

Mgr. Blanka Novotná


Čtvrtek 12. 12. 2013 – zástupci jazykové školy Lingua představí svou činnost a nabídku jazykového vzdělávání žákům 4A a 4B.


Pátek 6. 12. 2013 – prezentace Fakulty logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště. S možnostmi studia maturanty seznámí absolventka TRIVIS PV Nela Trnečková.


Ve středu 23. 10. 2013 se třída 1A s Ing. Petrem Koláčkem zúčastnila přednášky a následné besedy na téma: Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence.