Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022 aktualizované termíny, nově povinnost prokázat se negativním testem

 

Výsledky přijímacího řízení

  • Škola zveřejní výsledky přijímacího řízení 19.5.2021
  • Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem bude zveřejněn na webových stránkách školy trivisprostejov.cz a v tištěné podobě na informační tabuli v budově školy
  • Zveřejněním seznamu, pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • V průběhu přijímacího řízení umožní škola uchazeči nebo jeho zákonnému zástupci nahlížet do spisu a vyjadřovat se k podmínkám rozhodnutí – v pondělí 24. 5. mezi 10. – 11. hodinou

 

Informace MŠMT pro základní školy k testování k přijímacím zkouškám

Mimořádné opatření MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021

opatření obecné povahy – přijímací zkoušky

 

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů o denní studium oboru Bezpečnostně právní činnost převyšuje stanovený počet volných míst, uskuteční se v termínech 5. a 19. května 2021 školní přijímací zkoušky dle pokynů ředitelky školy, pokud vláda vzhledem k pandemické situaci nerozhodne jinak.

Školní přijímací zkouška se uskuteční 5. května 2021 od 8:00 hod. v budově školy

  • Náhradní termín 19. května 2021 od 8:00 hod v budově školy (v případě doložené omluvy z neúčasti v oficiálním termínu)
  • Uchazeč, který nekonal školní přijímací zkoušku v řádném termínu, se musí písemně omluvit ředitelce školy do 3 dnů
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021

kriteria prijimaci rizeni denni studium 21 – 22

Vzhledem k tomu, že počet přihlášených uchazečů o dálkové studium oboru Bezpečnostní služby nepřevyšuje stanovený počet volných míst, školní přijímací zkoušky se neuskuteční.

kritéria přijímacího řízení dálkové studium 21 -22

přihláška dálkové studium

přihláška denní studium