Pro uchazeče

Pro uchazeče

 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhnou v úterý 12.12.2017 od 12 do 17 hodin a ve středu 10. 1. 2018 od 12 do 17 hodin (nebo je nás možno po předchozí domluvě kdykoli v průběhu školního roku navštívit)

Úspěšné ukončení vzdělávání na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění:

 • ve  veřejné správě (státní správě a samosprávě),
 • speciálních orgánech silových resortů (Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí ČR),
 • ve složkách Integrovaného záchranného systému na pozici středního managementu nebo obdobných funkcích podle schopností absolventa.

 

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání:

 • na Vyšší odborné škole prevence kriminality a krizového řízení TRIVIS Praha, ve vzdělávacím programu "Prevence kriminality" a "Krizové řízení", 
 • na Vyšší odborné škole TRIVIS Jihlava - ve vzdělávacím programu "Bezpečnost silniční dopravy"
 • na vysokých školách, zejména na právnických fakultách a Policejní akademii ČR.

Příjímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost


Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je  49.

   Přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy a obsahující potvrzení lékaře o zdravotním stavu je nutno doručit TRIVIS-SŠV Prostějov,s.r.o. do 1. 3. 2018.

1.kolo přijímacího řízení:

1. termín: 12. dubna 2018

2. termín: 16. dubna 20184letá denní forma vzdělávání:

 • uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku dle platné legislativy - písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky

   Po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu musí uchazeč do 10 pracovních dnů doručit ředitelce TRIVIS-SŠV Prostějov, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole.

   Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.


Nástavbové studium v 3leté dálkové formě vzdělávání (kód 68-42-L/51) - nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 30.

   Přihlášku je nutno doručit na TRIVIS-SŠV Prostějov,s.r.o. do 1. 3. 2018.

  1.kolo přijímacího řízení:

1. termín: 12. dubna 2018

2. termín: 16. dubna 2018

 • uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku dle platné legislativy - písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
 • podmínkou k přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem.


  


ŠKOLNÉ

 • pro 4letou denní formu vzdělávání – 1840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)
 • pro 3leté nástavbové studium v dálkové formě vzdělávání 1250,-Kč za kalendářní měsíc (12.500,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31.lednu a 30.červnu příslušného školního roku.


Bankovní spojení pro platbu školného - 202 183 466/0300 - variabilní symbol je číslo vaší smlouvy


Prospěchové stupendium

 • od školního roku 2014/15 škola poskytuje prospěchové stipendium pro žáky s průměrem do 1,5 (prospěl s vyznamenáním)
 • výše je stanovena na 2 000,- Kč za školní rok

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Havlíčkova 2920/24
796 01,Prostějov 

IČ  :27678296
IZO:150003595

tel/fax:582336649

 
  


Prostějov

Prostějov

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Prostějov s.r.o.

Havlíčkova 2920/24,
796 01 Prostějov