Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021 studijního oboru Bezpečnostní služby

3 leté dálkové nástavbové studium (kód 68 – 42 – L/51) :

Termín podání přihlášek:  1. 3. 2020

Přijímací řízení:

1.kolo přijímacího řízení :

1. termín: určí MŠMT, nejdříve však 14 dnů po otevření škol

2. termín: ZRUŠEN

uchazeči o studium konají v rámci přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku dle platné legislativy – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky

  • podmínkou k přijetí je ukončené střední vzdělání s výučním listem.

Školné:

pro dálkové studium činí 12 500,- Kč ročně (6250,- Kč za pololetí)

Bankovní spojení pro platbu školného – 202 183 466/0300 – variabilní symbol je číslo vaší smlouvy